فیزیک سوم تجربی بارالکتریکی

حجم فایل : 1009.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 24
بنام خدا فیزیک سوم تجربی و ریاضی
بارالکتریکی اتم از دو قسمت به نام الکترون و هسته تشکیل شده است هسته فضای بسیار کوچکی را اشغال می کند و الکترون ها در فاصله ی نسبتا دوری از هسته به دور هسته می چرخند هسته از ذرات ریزی به نام پروتون و نوترون تشکیل شده است بار الکتریکی الکترون ها را منفی و بار الکتریکی پروتون ها را مثبت در نظر گرفته اند. نوترون ها بار الکتریکی ندارند در حالت عادی تعداد پروتون ها ی موجود در هسته اتم با تعداد الکترون های آن اتم برابر است و اتم از نظر الکتریکی خنثی است. اصل پایستگی انرژی:
بار الکتریکی به وجود نمی آید واز بین نمی رود و فقط از جسمی به جسم دیگر منتقل می شود به وجود آوردن بار الکتریکی:
بار الکتریکی به سه روش مالش ، تماس و القا ایجاد می گردد.
ایجاد بار الکتریکی از طریق مالش:
هنگامی که دو جسم را به یکدیگر مالش می دهیم تعدادی از الکترون های یک جسم به جسم دیگر منتقل می شود جسمی که الکترون از دست می دهد بار الکتریکی مثبت و جسمی که الکترون دریافت می کند بار الکتریکی منفی پیدا می کند. برای محاسبه بار ایجاد شده در یک جسم از رابطه ی زیر استفاده می شود :
: بار الکتریکی ایجاد شده
: اندازه بار الکتریکی یک الکترون (یا یک پروتون)
اگر جسم الکترون از دست بدهد علامت مثبت و اگر الکترون بگیرد علامت منفی استفاده می شود مثال:
به هر سانتی متر از یک میله ی عایق 8 سانتی متری الکترون می دهیم بار این میله چند کولن
می شود؟
1) 2) 3) 4) مثال:
یک جسم که به وسیله ی مالش دارای بار الکتریکی شده است . چند کولن الکتریسیته می تواند
داشته باشد؟(بار الکتریکی هر الکترون کولن می باشد.)
1) 2) 3) 4) هر سه مقدار فوق را می تواند داشته باشد ایجاد بار الکتریکی از طریق تماس:
اگر جسم بارداری را با جسم دیگر تماس دهیم در محل تماس بار الکتریکی بوجود می آید.
توجه: بار الکتریکی در اجسام رسانا شارش می کند ولی در اجسام نارسانا در محل داده شده باقی
می ماند .
نکته: اگر دو کره ی رسانای با بار و را به یکدیگر تماس داده و از هم دیگر جدا کنیم بار جدید روی هر کدام از
کره ه ها از رابطه ی زیر بدست می آید: مثال:
دو کره ی فلزی یکسان دارای بارهای الکتریکی میکرو کولن و میکرو کولن روی دو پایه عایق
نصب شده اند هر گاه این دو گلوله را با هم تماس دهیم و از یکدیگر جدا کنیم بار الکتریکی هر گلوله چند میکرو
کولن می شود؟
1)12 2)8 3)6 ...